2021-22 Ambassador Co-Leads

Samir Patel

Samir.jpg

Saira Vyas

Saira Vyas.jpg

2021-22 Ambassador Leadership Team

Simrin Arora

Simrin Arora.jpeg

Eesha Madan

Eesha.jpg

Tejas Charaipotra

Tejas Charaipotra.png

Ishika Patel

Ishika.jpeg

Anika Hukmani

anika.png

Arya Kumar

Arya Kumar.jpg

Alyssa Sofat

Alyssa Sofat.jpg

Nikhil Trivedi

Nikhil T.jpg

2021-22 Sayva Ambassadors

Jaiden Bhargava

Jaiden B.jpeg

Sage Malhotra

Sage M.png

Jaya Pania

Jaya Pania.JPG

Rohan Bhargava

Rohan B.jpg

Dillon Malkani

Dillon M.JPG

Neha Parameswaran

Neha P.JPG

Riya Budhrani

Riya B.jpg

Melina Malkani

Melina M.PNG

Kavin Trivedi

kavin.jpg

Arav Madan

arav.jpg

Surina Marathe

Surina Marathe.jpeg

Meera Vadlamani

Meera Vadlamani.jpg

Neera Vyas

Neera V.jpg

Shaan Vyas

Shaan V.jpg

Mira Wedam

Mira W.JPG

Riya Wedam

Riya W.JPG